آیا می خواهید در جنگ تراشه برنده شوید؟ شما به مقدار زیادی آب نیاز دارید

منبع: https://www.wired.com/story/want-to-win-a-chip-war-youre-gonna-need-a-lot-of-water/