از ربات های احمق نپرسید که آیا هوش مصنوعی بشریت را نابود می کند

منبع: https://www.wired.com/story/fast-forward-dont-ask-dumb-robots-whether-ai-will-destroy-humanity/