اصلاحیه چهارم قانون برای فروش نیست به کنگره بازمی گردد

منبع: https://www.wired.com/story/fourth-amendment-is-not-for-sale-act-2023/