الاغ‌های وحشی پیشتاز بازیابی زیست‌محیطی اوکراین هستند

منبع: https://www.wired.com/story/ukraine-scientists-ecological-legacy-conservation/