“اکنون من تبدیل به مرگ، ویرانگر دنیاها هستم.” داستان نقل قول بدنام اوپنهایمر | سیمی

منبع: https://www.wired.com/story/manhattan-project-robert-oppenheimer/