این مورد نادر از زبان مودار سبز سوخت کابوس خالص است

منبع: https://www.wired.com/story/rare-case-green-hairy-tongue-pure-nightmare-fuel/