این Twilight of the Mods برای Bluesky و Reddit است

منبع: https://www.wired.com/story/reddit-bluesky-moderation/