با گذشت تقریبا 50 سال از جنگ رمزنگاری، مخالفان رمزگذاری هنوز در اشتباه هستند

منبع: https://www.wired.com/story/plaintext-50-years-into-the-crypto-wars-encryptions-opponents-are-still-wrong/