برترین ویژگی های جدید در MacOS Sonoma: تاریخ انتشار و مک های سازگار

منبع: https://www.wired.com/story/apple-macos-sonoma-features/