بررسی Sony Xperia 1 V: این گوشی هنوز خیلی گران است

منبع: https://www.wired.com/review/sony-xperia-1-v/