تقریباً تمام تحقیقات در مورد ذهن به زبان انگلیسی است. این یک مشکل است | سیمی

منبع: https://www.wired.com/story/language-mind-cognition-english-bias/