توییتر جدید را فراموش کنید—رترو یک اینستاگرام جدید است

منبع: https://www.wired.com/story/retro-app-launch/