جنگ اوکراین: گیاه شناسان جان خود را برای مجموعه ای بی ارزش به خطر انداختند

منبع: https://www.wired.com/story/ukraine-scientists-،ved-s،ing-herbarium/