جهان سمی است. به عصر متابولیک خوش آمدید

منبع: https://www.wired.com/story/the-world-is-toxic-welcome-to-the-metabolic-era/