خاطرات قدیمی می توانند مغزها را برای ساختن خاطرات جدید آماده کنند

منبع: https://www.wired.com/story/old-memories-can-prime-،ins-to-make-new-ones/