“خرس کوکائین” یک وزوز کش استبه نظر می رسد این فیلم برای بدنامی اینترنتی ساخته شده است، اما به وعده تری، ویروسی خود عمل نمی کند.


منبع: https://www.wired.com/story/،e-bear-review/