خودروسازان می گویند که مبارزه حق تعمیر را حل کرده اند. منتقدان آماده صلح نیستند

منبع: https://www.wired.com/story/automakers-say-they-resolved-the-right-to-repair-fight/