داده های دوربین بدن NYPD مقیاس خشونت علیه معترضان را نشان می دهد

منبع: https://www.wired.com/story/nypd-george-floyd-nyc-pro،r-settlement/