دستگیری الکس ماشینسکی، بنیانگذار سلسیوس، کریپتو را برطرف نمی کند | سیمی

منبع: https://www.wired.com/story/celsius-founder-alex-ma،nsky-arrest-crypto-hero-wor،p/