دنیا هنوز روی گوشی های تاشو فروخته نشده است. اما آنها به آمدن ادامه خواهند داد

منبع: https://www.wired.com/story/folding-p،nes-just-keep-coming/