رسانه‌های اجتماعی ایده‌های تازه‌ای ندارند

منبع: https://www.wired.com/story/social-media-has-run-out-of-fresh-ideas/