زمان آن فرا رسیده است که به هوش مصنوعی یاد دهیم چگونه فراموشکار باشیمبا تقلید از توانایی انسان در فراموش ، برخی از داده ها، هوش مصنوعی روانشناختی دقت الگوریتمی را تغییر می دهد.


منبع: https://www.wired.com/story/psyc،logy-artificial-intelligence/