سیگنال چگونه خط بین آنارشیسم و ​​پراگماتیسم را طی می کند

منبع: https://www.wired.com/story/signal-politics-software-criticism/