صفحه یافت نشد | سیمی


WIRED جایی است که فردا تحقق می یابد. این منبع ضروری اطلاعات و ایده هایی است که دنیایی را در دگرگونی مداوم م،ا می کند. مکالمه WIRED نشان می دهد که چگونه فناوری در حال تغییر هر جنبه از زندگی ما است – از فرهنگ گرفته تا تجارت، علم و طراحی. پیشرفت‌ها و نوآوری‌هایی که کشف می‌کنیم منجر به روش‌های جدید تفکر، ارتباطات جدید و صنایع جدید می‌شود.


منبع: https://www.wired.com/review/cocinare-krush-portable-ice-cream-maker/