لندن پناهندگان رمزنگاری آمریکایی را می خواهد | سیمی

منبع: https://www.wired.com/story/london-wants-american-crypto-refugees/