ماده مخفی در آبجوی کرافت شما؟ مخمر ویرایش شده با ژن

منبع: https://www.wired.com/story/the-secret-ingredient-in-your-craft-،-gene-edited-yeast/