«مدل‌های جنینی» مفاهیم حقوقی، اخلاقی و بیولوژیکی یک «جنین» را به چالش می‌کشد.

منبع: https://www.wired.com/story/embryo-models-challenge-the-legal-ethical-and-biological-concepts-of-an-embryo/