نوع جدیدی از شبکه عصبی به کمک فیزیک بزرگ می آید

منبع: https://www.wired.com/story/a-novel-type-of-neural-network-comes-to-the-aid-of-big-physics/