پزشکان دوچرخه سوار از یک فاجعه انسانی در اوکراین جلوگیری کردند

منبع: https://www.wired.com/story/ukraine-،-aids-medications-doctors-on-bikes/