چرا این موج سواران می خواهند جنگل بارانی را احیا کنند؟

منبع: https://www.wired.com/story/why-these-surfers-want-to-restore-a-rainforest/