چرا هوش مصنوعی مولد کتاب ها را مختل نمی کند؟

منبع: https://www.wired.com/story/why-generative-ai-wont-disrupt-books/