چگونه “تتریس” یک تریلر سیاسی واقعی را با هم ترکیب کردداستان دعوا بر سر حقوق این بازی به اندازه خود بازی پیچیده است.


منبع: https://www.wired.com/story/tetris-movie-history-political-thriller/