چگونه سیاست حفظ حریم خصوصی Threads با توییتر (و رقبای آن) مقایسه می شود

منبع: https://www.wired.com/story/meta-twitter-threads-bluesky-spill-،e-mastodon-privacy-comparison/