کاخ سفید از قبل می داند چگونه هوش مصنوعی را ایمن تر کند

منبع: https://www.wired.com/story/the-white-،use-already-knows-،w-to-make-ai-safer/