کلیشه نوجوان بیدار هنر «تارینگ» استبه نظر می رسد کهن الگویی که از اعماق رسانه های اجتماعی است،اج شده، خلاقیت فیلمنامه نویسان را کوتاه کرده است.


منبع: https://www.wired.com/story/tar-art-social-media-stereotypes/