یک پایگاه نظامی متروکه در قطب شمال یک راز علمی را افشا کرد

منبع: https://www.wired.com/story/an-abandoned-arctic-military-base-just-spilled-a-scientific-secret/