گسترش خارج از کنترل فناوری کنترل جمعیتاستخوان های ش،ته. ضربه چشم صدمات مغزی چگونه صنعت تسلیحاتی «کمتر کشنده» آمریکا، خشونت خشونت آمیز خود را به سراسر جهان صادر می کند.


منبع: https://www.wired.com/story/out-of-control-spread-of-crowd-control-tech/